Podmienky ochrany osobných údajov

1. Ochrana osobných údajov kupujúceho je poskytovaná nariadením EÚ č. 2016/679 a zákonom č. 110/2019 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Predávajúci spracováva osobné údaje na základe zákonného dôvodu v súlade s čl. 6 ods. 1. písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016, Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR), a to z dôvodu, že spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci.
Predávajúci spracováva osobné údaje v čo najmenšom možnom rozsahu, ktorý je potrebný na plnenie jeho práv a povinností.

2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska a doručovacia adresa, názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, IP adresa, z ktorej bola dokončená objednávka (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely vedenia užívateľského účtu. Pokiaľ sa kupujúci nevyjadrí inak, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež na marketingové účely a zasielanie obchodných oznámení. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.

4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu či iným spôsobom) uvádzať správne a pravdivo a potvrdzuje, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Predávajúci odovzdáva osobné údaje orgánom dohľadu a ďalším štátnym orgánom, odborníkom na potreby spracovania účtovníctva či zástupcom prepravných spoločností za účelom doručenia objednaného tovaru. Spracovanie osobných údajov spracovateľom je možné iba na základe uzavretej zmluvy, ktorá zaväzuje spracovateľa k rovnakej miere ochrany údajov, akú poskytuje sám predávajúci. Okrem zabezpečenia ponúkaných služieb však osobné údaje nebudú predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho tretím osobám odovzdávané.

6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú, najdlhšie však 10 rokov po zániku posledného zmluvného vzťahu. Účtovné doklady sú v súlade s príslušnými predpismi, najmä § 35 zákona č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty archivovaná po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod pre vystavenie faktúr tak môžu byť uchovávané aj príslušné informácie vzťahujúce sa k danej objednávke. Kupujúci berie na vedomie, že tieto údaje nemôžu byť počas zákonnej lehoty vymazané.
Osobné údaje sú spracovávané primárne v elektronickej podobe, pre potreby účtovníctva a štátnych orgánov aj v podobe listinnej.

7. Osobné údaje v správe predávajúceho sú zabezpečené modernými elektronickými i technickými bezpečnostnými prostriedkami zaisťujúcimi ochranu pred neoprávneným prístupom, stratou či zničením alebo iným možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti a sú vedené k tomu, aby bolo riziko zneužitia zverených osobných údajov v maximálnej možnej miere eliminované.

8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, môže:

 • 8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
 • 8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9. Podľa zákona o ochrane osobných údajov má kupujúci právo:

 • 9.1. prístupu k svojim osobným údajom,
 • 9.2. vziať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov kedykoľvek späť,
 • 9.3. požadovať od predávajúceho informáciu, ako a ktoré aké jeho osobné údaje spracováva,
 • 9.4. vyžiadať si aktualizáciu či opravu spracovávaných osobných údajov,
 • 9.5. vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov,
 • 9.6. požadovať výmaz svojich osobných údajov.

Pre uplatnenie vyššie uvedených práv je nevyhnutné kontaktovať predávajúceho písomne ​​na adrese sídla či na emailovej adrese info@ftcentrum.cz. Maximálna lehota na odpoveď je stanovená na 30 dní.

V prípade pretrvávajúcich pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa kupujúci môže obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

10. Používanie súborov cookies: 

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies: 

 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
 • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vašim predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vašim predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

11. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

12. Odoslaním objednávky z internetového obchodu kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

Späť do obchodu